De huidige minimumdoelen voor het basisonderwijs dateren uit 1997 en zijn meer dan een kwarteeuw later toe aan vernieuwing. Zeker omdat er al vele jaren signalen zijn dat de onderwijskwaliteit ook in het basisonderwijs onder druk staat. De Vlaamse Regering gaf daarom in juli 2023 groen licht voor de ontwikkeling van nieuwe minimumdoelen die ook in het basisonderwijs de lat hoger leggen. Concreet moesten er bijvoorbeeld in het kleuteronderwijs al te bereiken minimumdoelen komen voor woordenschat en luistervaardigheden. In het lager onderwijs moest de focus komen te liggen op Nederlands en wiskunde. Ondertussen ligt er een voorstel met 172 nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs op tafel.

Goede richting

Ben Weyts vraagt nu dat het voorstel nog verder verbeterd wordt, al gaat het wel de goede richting uit en een duidelijke verbetering ten opzichte van de minimumdoelen van 1997. Enerzijds is er overbodige ballast zoals onnodige herhalingen geschrapt, anderzijds ligt de lat op belangrijke punten zeker al hoger. Zo wordt er meer nadruk gelegd op hoofdrekenen en wordt er nu in de lagere school een goede basis gelegd voor statistiek. Er zijn ook voor het eerst doelen opgenomen over vloeiend lezen en literatuurbeleving.

Hiaten

Toch is het werk nog niet af. Het eerste voorstel bevat nog geen minimumdoelen voor luistervaardigheden en woordenschat in het kleuteronderwijs. Het ontbreekt ook nog aan garanties dat minstens de helft van de onderwijstijd naar Nederlands en wiskunde zal gaan. Enkele sprekende voorbeelden tonen aan dat er nog hiaten zijn. Zo zijn het berekenen van de omtrek en de oppervlakte van een cirkel, negatieve getallen in de wiskunde, kansberekening en budgetbeheer op dit moment nog niet opgenomen. De verschillende STEM-disciplines komen nog niet aan bod bij het oplossen van problemen. Ook de minimumdoelen voor Nederlands zijn nog niet ambitieus genoeg en zijn nog onvoldoende concreet. 

Basis voor alles

“De oude minimumdoelen gaan al 27 jaar mee en ook de nieuwe minimumdoelen zullen een tijd moeten meegaan. Het basisonderwijs is bovendien de basis van alles: als het daar niet goed zit, dan loopt het meestal niet goed af”, zegt Weyts. “Ook kinderen hebben nood aan een hoge lat en een focus op kennis. We houden dus vast aan de hoge ambities voor de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs, ook als dat betekent dat het werk niet meer zal af zijn voor de verkiezingen. Dit is te belangrijk om te snel te doen.”