De vijf onderwijswerken van Ben Weyts

Verhogen van de onderwijskwaliteit

 • introductie van gestandaardiseerde net- en koepeloverschrijdende proeven
 • een taalintegratietraject voor kinderen met taalachterstand met mogelijks een taalbadklas
 • evenveel werkingsmiddelen voor kleuteronderwijs als het lager onderwijs
 • bijkomende kinderverzorgers in functie van de verlaging van de leerplichtleeftijd
 • aangescherpte eindtermen in het basis en het secundair onderwijs
 • extra focus op Nederlands, wiskunde, Frans, wetenschappen en techniek
 • overheid bepaalt wat leerlingen moeten kennen en kunnen; scholen en leerkrachten bepalen hoe ze dit realiseren
 • mensen en middelen moeten gaan naar kinderen en scholen, niet naar overkoepelende structuren
 • geen brede eerste graad
 • het volledige aanbod van het secundair onderwijs verduidelijkt in één tabel met studiedomeinen, onderwijsvormen en finaliteiten
 • een Vlaamse Canon ter ondersteuning van onderwijs en inburgering van nieuwkomers

Aantrekken van sterke en gemotiveerde leerkrachten door het beroep op te waarderen

 • respect en vertrouwen voor de leerkracht, klassenraad en directie
 • planlastvermindering voor en minder rapportering door leerkrachten
 • honoreren anciënniteit zij-instromers in het onderwijs
 • bijsturing kwaliteit van de lerarenopleiding om leerkrachten beter te wapenen voor uitdagingen
 • een sterkere didactiek en meer praktijkgericht onderwijsonderzoek
 • stimuleren van sterkere betrokkenheid van ouders

Voorzien in een goede begeleiding

 • realisatie van kwaliteitsvol onderwijs ongeacht het talent, begaafdheid of afkomst
 • afschaffing M-decreet en vervanging door begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden én hun leerkrachten
 • gewoon onderwijs indien mogelijk, buitengewoon onderwijs indien nodig

Investeren in aangename leer- en werkplekken met voldoende capaciteit

 • extra investering in duurzame en ecologische schoolgebouwen
 • versterking maximale keuzevrijheid in het secundair onderwijs
 • afschaffing van dubbele contingentering in het secundair en basis onderwijs
 • openstelling schoolinfrastructuur voor sport- en buurtverenigingen

Op topniveau houden van het hoger onderwijs

 • terugdringen doorgedreven flexibilisering door afname gemiddelde studieduur
 • verplichte maar niet-bindende toelatingsproeven met aangepaste remediërings- of heroriënteringstrajecten
 • knip tussen bachelor en master waardoor masterstudies niet kunnen aangevat worden vooraleer de bacheloropleiding is afgerond
 • cultuur van levenslang leren via nieuw platform ‘Levenslang leren’

 

De twaalf sportieve werken van Ben Weyts

Een echte sport- en beweegmentaliteit creëren in ons land

We stimuleren Vlamingen in elke levensfase en zowat elke omgeving om aan sport te doen.

Levenslang sporten

We gebruiken onder meer het leerplichtonderwijs om jongeren vroeger, langer, beter en meer te laten sporten.
We promoten ‘sportbedrijven’ die hun werknemers de kans geven om actief en sportief te blijven.
We verlagen op zoveel mogelijk plaatsen en voor zoveel mogelijk mensen de drempels om aan sport te doen.

Sport als maatschappelijke functie

We gaan het sociale bindmiddel ‘sport’ volop inzetten om mensen te verbinden binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Partners

We maken de samenwerking met de sportfederaties, de lokale besturen en de sportclubs nog sterker en slimmer.

Professionalisering

We tillen sportief Vlaanderen op naar een hoger niveau via meer gekwalificeerde trainers, meer gezonde clubs die goed bestuurd worden, en meer innovatie.

Infrastructuur

We zetten de inhaalbeweging verder en investeren niet alleen in bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur, maar ook in het meer toegankelijk maken van bestaande infrastructuur voor een breed publiek.

Lokale en private sportinfrastructuur

We voorzien in slimme ondersteuning.

Onze leefomgeving sportvriendelijker maken

De openbare ruimte moet zoveel mogelijk uitnodigen om te sporten.

Integriteit als rode draad

We maken sporten voor iedereen leuk, integer en veilig.

Topsporters

We willen topatleten de beste springplanken geven en gaan hierbij nog meer focussen, zodat ze ver en hoog springen en ons allemaal uit onze luie zetel doen opveren.

De rol van Vlaanderen

We willen op Europees en internationaal niveau een rol spelen in de sportwereld.

Antidopingbeleid

We voeren de strijd tegen doping op vele fronten, want in Vlaanderen leggen we de lat dan wel hoger, maar ze ligt wel voor iedereen gelijk.

De drie diervriendelijke werken van Ben Weyts

Ontwikkelen van een vooruitstrevend Vlaams beleid voor alle dieren

We willen in Vlaanderen al het vermijdbare dierenleed ook effectief vermijden door:

 • verhogen van de transparantie van de aanvoer van honden uit het buitenland;
 • wegwerken van onnodige belemmeringen voor de kweek en handel in assistentiehonden en honden voor politie en leger;
 • aan banden leggen van de handel in producten bestemd voor dieren die hiervoor niet geschikt zijn;
 • versterken van het dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau;
 • naar de uitdoving van het gebruik van paarden en pony’s op kermissen;
 • aanpassen van de normen voor de huisvesting van fokkonijnen voor vleesproductie;
 • aanpassen van het uitdoofbeleid voor pelsdierkwekerijen en houderijen van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering aan de Europese regels aangaande staatssteun in de landbouwsector;
 • verplichte beschutting voor weidedieren;
 • toewerken naar het einde van de onverdoofde chirurgische castratie van biggen;
 • verplicht bedwelmen van volwassen runderen;
 • ondersteunen van mobiele slachthuizen;
 • streven naar een uitfasering van kooisystemen voor het houden van pluimvee;
 • onderzoek naar de herziening van de minimumnormen voor het houden van zoogdieren en vogels in dierentuinen;
 • onderzoek en overleg m.b.t. de uitdoving van het houden van dolfijnen in gevangenschap;
 • stimuleren van alternatieven voor dierenproeven;
 • versterken van de interne controlemechanismen op het gebruik van proefdieren en hun welzijn;
 • onderbrengen van de fokkerijreglementering katten en honden onder het takenpakket van de dienst Dierenwelzijn.
 • We werken een Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn uit en creëren een helder en samenhangend regelgevend kader.

Ontwikkelen van een efficiënte sensibiliseringsstrategie

We zijn trots op het Vlaamse dierenbeleid en dragen het ook actief uit, via goede praktijkvoorbeelden en bij alle mogelijke doelgroepen.
We ontwikkelen een dierenwelzijnslabel waarmee we het mogelijk maken om bewust te kiezen voor de meest diervriendelijke producten én belonen we de vele Vlaamse landbouwers die investeren in het welzijn van hun dieren.

Waken over een kordaat controle- en handhavingsbeleid

We willen dat iedereen die dieren verwaarloost of mishandelt de rekening gepresenteerd krijgen. De objectieve én subjectieve pakkans moet verder stijgen voor dierenbeulen.
We willen alle meldingen van bezorgde burgers de nodige aandacht en het passende gevolg bieden, dit uiteraard met respect voor de rechten van verdediging.

De vier werken van Ben Weyts voor de Vlaamse Rand

Met eigen beleid het Vlaams karakter van de Rand versterken

 • randuitcheques als opstap om deel te nemen aan het gemeenschaps- en culturele leven in de Vlaamse Rand
 • subsidies voor vernieuwende projecten die het gebruik van het Nederlands versterken en voor allerhande initiatieven en evenementen in de faciliteitengemeenten
 • Vlaams Randfonds biedt 20 miljoen euro voor gerichte investeringen in de Vlaamse Rand
 • een derde taalbarometer geeft de kennis, gebruik en evolutie van het Nederlands weer
 • coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’ genereert een betere afstemming tussen belanghebbenden over de uitdagingen in de Vlaamse Rand
 • strategische sites o.a. in faciliteitengemeenten en de kanaalzone beter uitbouwen
 • een open communicatiebeleid voeren en aansturen, samen met regionale mediaspelers

vzw de Rand als eerste partner voor het beleid in de Vlaamse Rand

 • hernieuwde dynamiek creëren via nieuwe samenwerkingsovereenkomst
 • focus op onderwijs, kennis van het Nederlands en integratie
 • de drijvende kracht achter het Gordelfestival

Samenwerking met andere beleidsdomeinen in functie van een sterkere Vlaamse Rand

 • Huisvesting: in de Rand betaalbaarder maken en wonen in eigen streek versterken
 • Taalwetgeving: toezien op de strikte en volledige naleving van de wetten
 • Onderwijs: voldoende onderwijsplaatsen creëren en sterke focus op taal
 • Werk: het verbeteren van het arbeidsmarktbeleid in de Rand om integratie te stimuleren
 • Economie: verzekeren van stabiel kader voor luchthaven met respect voor de leefomgeving
 • Mobiliteit: steun verlenen bij de uitrol van de ‘Werken aan de Ring’ en alle sneltrams en fietssnelwegen die daarbij horen
 • Welzijn en Gezondheid: bijkomende impulsen om achterstand inzake zorgvoorzieningen weg te werken
 • Toerisme: versterken van het toeristische, groen en cultureel potentieel van de streek
 • Integratie en inburgering: ondersteunen van lokale besturen bij het voeren van een horizontaal integratiebeleid

De versterking van het groene en open karakter van onze mooie streek

 • waardevolle natuur koesteren en versterken door 1 miljoen extra bomen in Vlaams-Brabant, met aandacht voor de Vlaamse Rand, en de oprichting van het samenwerkingsverband ‘Brabantse Wouden’
 • open ruimte beschermen en versterken door kwaliteitsvolle inrichting
 • landbouwers betere kansen bieden en nauwer in contact brengen met de lokale gemeenschap

Onderwerpen