Na veel jaren van beroering bereikte Ben Weyts nieuwe minimumdoelen voor de tweede en derde graad secundair.  De minister wou de nieuwe consensus dan ook aangrijpen om nu ook te zorgen voor nieuwe minimumdoelen in de 1ste graad én in het basisonderwijs. Er is nu een doorbraak over de inhoudelijke krijtlijnen en over de timing. De nieuwe minimumdoelen zullen sober, helder en ambitieus zijn. Ze zullen letterlijk worden opgenomen in de leerplannen van de onderwijsverstrekkers.

Niet alleen ‘nastreven’, ook ‘bereiken’

“Inhoudelijk ligt de focus op Nederlands en wiskunde, want dit zijn de basisvaardigheden: de vakken die alle andere vakken mogelijk maken. In het kleuteronderwijs komen er daarom voor het eerst minimumdoelen Nederlands die niet alleen ‘na te streven’, maar ook echt ‘te bereiken’ zijn. Net zoals met de taalscreening in de derde kleuterklas is het de bedoeling om te vermijden dat kinderen nog met een taalachterstand aan de start komen van de lagere school”, aldus Ben Weyts. In het lager onderwijs zal minstens de helft van alle lestijden in het teken staan van Nederlands en wiskunde. Het is de eerste keer dat wordt vastgelegd dat er zoveel aandacht moet gaan naar bepaalde vaardigheden.

Duidelijke, soms ongeziene keuzes

“Na meer dan een kwarteeuw komen er eindelijk nieuwe minimumdoelen vanaf de kleuterklas. We zijn er opnieuw in geslaagd om consensus te vinden in een aartsmoeilijk dossier. In plaats van een wazig compromis zijn het duidelijke keuzes, soms ongezien in Onderwijs. Zo leggen we de lat gevoelig hoger.”

Schooljaar van het Nederlands

Voor Ben Weyts wordt 2023 – 2024 sowieso het Schooljaar van het Nederlands. Hij pakt uit met een hele resem nieuwe maatregelen. Er komen extra middelen, voor onder meer scholen die veel leerlingen hebben met een andere thuistaal en voor een verbeterde Taalscreening. Maar er komen ook een aangescherpt beleid: zo gaat Weyts verduidelijken dat het Nederlands niet alleen in de klas de enige voertaal is, maar ook op de speelplaats, tijdens oudercontacten en tijdens buitenschoolse activiteiten.

Hele samenleving mobiliseren

“Nederlands is de sleutel. Het is de sleutel die alle kinderen en jongeren nodig hebben om toegang te krijgen tot schoolse kennis en tot onze samenleving”, zegt Weyts. “Het is ook de sleutel om onze onderwijskwaliteit weer op te krikken. Als we inzetten op Nederlands, dan zetten we in op meer kansen en meer kwaliteit. We gaan nu meer mogelijkheden én meer middelen voorzien om Nederlands te leren. Maar we willen ook de hele samenleving mobiliseren.”